Prisen for et energimærke afhænger af ejendommens størrelse og type. For parcelhuse etageejendomme mindre end 300 mer der fastsat en øvre honorargrænse. For alle øvrige typer og størrelser af ejendomme, er der fri prisdannelse.

Pris for at energimærke enfamiliehuse

Enfamiliehuse omfatter bygningstyper som parcelhuse, række- kæde- og dobbelthuse samt stuehuse til landbrugsejendomme – alle op til 500 m2. Desuden sommerhuse på 60 m2 og derover.

Energistyrelsen har fastsat øvre priser for at energimærke enfamiliehuse:

  • 6.931,- inkl. moms for ejendomme mindre end 100 m²
  • 7.626,- inkl. moms for ejendomme på 100 – 199 m²
  • 8.319,- inkl. moms for ejendomme på 200 – 299 m²
  • 1.254,- inkl. moms for parcel- og rækkehuse uden bygningsgennemgang

For huse større end 300 m² aftales prisen individuelt.

Der gives en række fradrag hvis følgende opfyldes:

  • 415,- inkl. moms for ejendomme opført efter 1980
  • 1.377,- inkl. moms for ejendomme som allerede er mærket senere end 1. september 2001
  • 276,- inkl. moms hvis bygningsejer stiller med tegninger omkring tekniske installationer og teknisk isolering samt isolering i skjulte konstruktioner

Energimærke uden bygningsgennemgang

Enfamiliehuse yngre end 25 år kan energimærkes uden bygningsgennemgang. Tanken bag er, at nyere bygninger er opført efter strengere krav, og , at der i perioden næppe er foretaget større bygningsændringer, som påvirker energimærket. Energimærket som huset opnår, er alene baseret på husets alder.

Vores vurdering er dog, at denne metode kan være lidt for tilfældig, og ofte giver et for dårligt energimærke. Ved energimærkning uden bygningsgennemgang, tages der ikke hensyn til, at bygningen eventuelt er opført med et lavere energiforbrug for øje, eller, at der kan være foretaget energiforbedringer. Hvis du kaster et blik på afsnittet om værdigstigning ved energimærkning, så vil du hurtigt forstå, at der kan være en betydelig merværdi at opnå, ved en bedre energimærkning af ejendommen.

Pris for energimærkning af store ejendomme

“Store” ejendomme omfatter alle bygningskategorier, bortset fra enfamiliehuse. I kategorien er omfattet flerfamiliehuse, erhvervs- og offentlige bygninger. Dog er produktions- og industriejendomme ikke omfattet af energimærkningsordningen. Det er anvendelseskoden, som er angivet i ejendommens BBR-meddelelse, der afgør hvorledes en bygning skal behandles.

Honorar for energimærkning af store ejendomme bestemmes individuelt.

Mindre flerfamiliehuse

Energimærkning af etage- og erhvervsejendomme, mindre end 1.000 m2, er kun obligatorisk i forbindelse med salg af lejligheder, andelslejligheder og udlejning.

Obligatorisk energimærkning

Energimærkning af ejendomme på 1.000 m2 eller derover er obligatorisk. Der skal således altid ligge et gyldigt energimærke. Energimærket for ejendommen kan benyttes ved salg og udlejning.

Energimærkning af nybyggeri

For at opnå ibrugtagningstilladelse af nybyggeri, skal det dokumenteres, at bygningen opfylder energikravene i henhold til byggetilladelsen. Dette foregår ved at en energikonsulent vurdere bygningens energimæssige ydeevne. Vurderingen foretages ved at studere tegningsmateriale, samt gennemgå dokumentation for bygningsdele og tekniske installationer. Desuden skal energikonsulenten gennemgå selve bygningen. Energimærket til brug for nybyggeri, er blot et dokument som godkender bygningen, og kan ikke sammenlignes med energimærker for eksisterende ejendomme.

Energimærkning ved renovering

Gennemgår ejendommen en energirenovering, ændres varmeforsyningen, eller monteres et solcelleanlæg, så har dette indflydelse på mærket, og der er behov for, at energimærket revideres.

Energimærkets gyldighed

Tidligere var energimærket gyldigt i 5 år og er sidenhen blevet ændret til 10 år. Energimærkets gyldighed reduceres dog til 7 år, hvis der er forslag til energibesparelser på mere end 5%, med en tilbagebetalingstid på mindre end 10 år. Dette er for at motivere til, at gennemføre de letteste energibesparelser.

Tilbud på energimærke

Vi er altid konkurrencedygtige og kan tilbyde energimærkning til et fornuftigt honorar. Modtag tilbud på energimærke af flerfamiliehuse, etage- og erhvervsejendomme, ved at skrive til jdm@jdm-ing.dk eller udfyld vores tilbudsformular.

Modtag energimærketilbud

Energimærke flerfamiliehus, etageejendom - regelmæssig for ejendomme større end 1.000 m2

Energimærke flerfamiliehus, etageejendom – regelmæssig for ejendomme større end 1.000 m2

Energimærke for ejendom som er renoveret

Energimærke for ejendom som er renoveret

Energimærke af nybyggeri - stor erhvervsjendom

Energimærke af nybyggeri – erhverv

Energimærke - ved salg af enfamiliehus

Energimærke – ved salg af enfamiliehus

Energimærke - nybyggeri, for ibrugtagning

Energimærke – nybyggeri, for ibrugtagning