Vi foretager be10, Be15 og be18 energiberegning (tidligere be06), i henhold til minimumskrav i Bygningsreglementet, BR10, BR15 og BR18, samt lavenergiklasse 2015 og 2020. Energiberegning foretages i forbindelse med nybyggeri , for alle bygningskategorier, samt for tilbygninger. For store bygninger (skoler, institutioner, kontorer m.m.) foretager vi ofte modelopbygningen i BSim som efterfølgende konverteres til be10 og be15. Herved opnås en række langt mere præcise informationer og bygningens termiske indeklima og dagslysforhold. Be10 og be15 er et simplificeret beregningsværktøj, som efterviser de samlede energimæssige konsekvenser for hele bygningen. Du kan få mere information om selve programmet her.

Isoleringstykkelse

Vi bliver ofte spurgt til krav om isoleringstykkelse. Kravene til mindste isolering fremgår af Bygningsreglementet, og er ikke særlig skrappe. Det er imidlertid en sammenvejning, af hele bygningens energitilskud og energiforbrug, som skal overholde et mindstekrav. En tyndt isoleret ydervæg, skal således kompenseres af f.eks. bedre vinduer eller mere isolering i taget.

Det er meget vigtigt, at eventuelle projektafvigelser følges op i energiberegningen. Ofte ligger bygningens beregnede energiforbrug tæt op af minimumskravet. Selv mindre ændringer, som en anden fabrikat gaskedel, cirkulationspumpe eller en ændret type af vinduer, kan medfører, at Bygningsreglementes krav overskrides. Når først bygningen er opført, kan det være bekosteligt at bringe forholdet  i orden.

Energimærkning af nybyggeri

Som dokumentation for at bygningen opfylder Bygningsreglementets krav, udarbejdes en rapport i pdf-format. Denne fremsendes med den øvrige byggeansøgning til den lokale byggesagsafdeling. Desuden udarbejdes en elektronisk energiberegning i et xml-format, som senere danner grundlag for godkendelse af byggeriet. Når byggeriet er afsluttet, skal en uvildig energikonsulent godkende byggeriet. Med udgangspunkt i xml-filen, samt en gennemgang af byggeriet, foretages en “energimærkning af nybyggeri”. Energimærket fremsendes af bygherre til byggesagsafdelingen, som herefter udsteder en ibrugtagningstilladelse.

Energiberegning for tilbygning

For en tilbygning gælder lidt anderledes krav. Hvis arealet af tilbygningens vinduer holdes under 22% af gulvarealet, skal bygningsreglementets isoleringskrav for bygningsdele blot overholdes. Der stilles ingen særlige krav om dokumentation af energibehov. Mange ønsker imidlertid tilbygningen udført som en udestue, med en større vinduesprocent. Her skal det dokumenteres, at tilbygningens energibehov ikke er større, end hvis vinduesprocenten var holdt under 22%. Dette eftervises ved at opstille en varmetabsramme. Mere isolering og bedre vinduer, kan således kompensere for et større vinduesareal. Det er dog også muligt, at foretage en energiberegning. Herved tages desuden højde for solens varmetilskud, gennem vinduer, hvilket kan give et betydeligt bidrag til beregningen. Omvendt trækker det ned, at der i energiberegningen, skal medregnes ventilationstab, samt hvilken varmeforsyning som indgår i den eksisterende bygning. Eftervisning af energiforbruget i en tilbygning, kan således være lidt af et puslespil. Normalt vil der ikke være krav om, at den færdige tilbygning skal energimærkes. Forholdet vil dog fremgå af byggetilladelsen.

Pris for energiberegning

For et enfamiliehuse eller en tilbygning, udføres en energiberegning til en fast pris a kr. 4.000,- ekskl. moms. Det er dog en forudsætning, at der forefindes bygningstegninger med alle oplysninger. Der skal desuden være tegninger eller beskrivelser af alle tekniske installationer. Projektet skal umiddelbart kunne opfylde krav iht. bygningsreglementet idet prisen ikke omfatter tilpasning.

For øvrige bygninger aftales honorar individuelt.

Modtag tilbud på energiberegning ved at skrive til: jdm@jdm-ing.dk

Energiberegning er en sammenvejning af alle dele som indgår i bygningen

Energiberegning med programmerne be10 og be15